Λαχανικά

Τα συσκευασμένα λαχανικά που συντηρούνται σωστά στην κατάψυξη, έχουν την ίδια διατροφική αξία με τα φρέσκα.Απαραίτητη προϋπόθεση είναι  οι συνθήκες της κατάψυξης να είναι σωστές, δηλαδή κάτω από 18ο C, αλλά και να καταψύχονται από την πρώτη μέρα της κοπής τους. Η KRIVEKδιατηρεί μακροχρόνια συνεργασία με  τους πλέον αναγνωρισμένους παγκοσμίως προμηθευτές κατεψυγμένων τροφίμων  (McCain, Ardo, Allianceκ.α) και διασφαλίζει μέσα από τη διαδικασία διακίνησης και τυποποίησης εφάμιλη ποιότητα με τα αντίστοιχα φρεσκοκομμένα.